1
2
3
شهرام نوری مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان مازندران از برگزاری نشست تخصصی نخبگان قشر کارگری مازندران با حضور رئیس سازمان بسیج کارگران و...
شهرام نوری مسئول بسیج کارگران و کارخانجات استان مازندران از ادامه کمک های مومنانه کارگران بسیجی استان مازندران در شرکت ها و کارخانجات مختلف تولیدی...
9 اردیبهشت نشست گرامیداشت روز کارگر برگزار میشود.