اخبار

مرحله چهارم طرح غربالگری ویروس کرونا با همکاری بسیج در شرکت آنتی بیوتیک سازی ساری

از آغاز همه گیری ویروس کرونا بسیاری از شرکتها برای جلوگیری از شیوع این بیماری طرح های غربالگری را در دستور کار خود قرار داده اند.پایگاه بسیج در همه فعالیتهای جلوگیری از شیوع این بیماری نقش پر رنگی داشته است.چهارمین مرحله طرح غربالگری ویروس کرونا کارکنان شرکت آنتی بیوتیک سازی ساری پایگاه بسیج همکاری خوبی با مدیریت شرکت داشته است.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید